05.12.2023 / 17:01
StoryEditor

Jak przygotować umowę franczyzową i co powinna zawierać?

dr Marcin Wnukowski, radca prawny, Partner w Squire Patton Boggs
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i rozważasz rozpoczęcie działalności w formie franczyzy, prawidłowe przygotowanie umowy franczyzowej jest kluczowym krokiem. Umowa taka pełni kluczową rolę w uregulowaniu relacji między franczyzobiorcą a franczyzodawcą i stanowi fundament działalności przyszłego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy umowy, na które należy zwrócić uwagę.

Umowa franczyzy charakteryzuje się tym, że jedna strona (franczyzodawca) udziela drugiej stronie (franczyzobiorcy) zezwolenia na korzystanie z jego firmy (nazwy), znaków towarowych, know-how, koncepcji biznesowej i innych elementów, w zamian za zapłatę wynagrodzenia oraz zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z wytycznymi franczyzodawcy. Jest to model biznesowy, który może być bardzo korzystny dla obu stron, ale może także rodzić pewne ryzyka.

Pierwszym elementem umowy jest precyzyjne określenie stron a także zdefiniowanie kluczowych pojęć używanych w umowie. Należy dokładnie zdefiniować terminy takie jak "franczyza", "franczyzodawca", "franczyzobiorca", "know-how", "znak towarowy" i inne, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

Przedmiot umowy

W umowie franczyzowej precyzyjnie określ, co ma stanowić przedmiot współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Obejmuje to opis produktów lub usług, które będziesz oferować ze szczególnym uwzględnieniem zasad implementacji koncepcji biznesowej franczyzodawcy, a także wszelkie prawa do znaków towarowych, logo, know-how, zakaz konkurencji czy ochronę informacji poufnych.

Warunki finansowe

Umowa powinna określać wszelkie opłaty, jakie będziesz zobowiązany płacić franczyzodawcy, takie jak opłata licencyjna, opłaty reklamowe, opłaty za dostawę towarów czy inne koszty związane z prowadzeniem działalności franczyzowej. Określ również, w jaki sposób i w jakim terminie opłaty te będą płatne i czym opłaty te będą uwarunkowane.

Obowiązki stron

W treści umowy franczyzowej kluczowym aspektem jest dokładne określenie obowiązków i odpowiedzialności zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. To obejmuje wiele istotnych kwestii, które są fundamentem funkcjonowania systemu franczyzowego.

Przede wszystkim umowa powinna precyzyjnie określić, jakie są obowiązki franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy. To może odnosić się do kwestii dostaw towarów lub usług, zapewnienia wsparcia marketingowego, organizacji szkoleń oraz udostępnienia niezbędnych narzędzi i know-how do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak umowa franczyzowa to nie tylko obowiązki franczyzodawcy. Równie istotne jest określenie obowiązków franczyzobiorcy, w tym zachowania poufności i ochrony tajemnicy know-how oraz znaków towarowych. Franczyzobiorca powinien przestrzegać wytycznych franczyzodawcy i działać zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, aby zachować spójność marki i zapewnić jej rozwój.

Długość trwania umowy i warunki jej rozwiązania

Określ, na ile lat zostaje zawarta umowa franczyzowa i jakie warunki muszą być spełnione, aby ją przedłużyć, jeśli taka będzie wola stron. Nie zapomnij także uwzględnić zapisów dotyczących możliwości rozwiązania umowy, zarówno przez franczyzobiorcę, jak i franczyzodawcę w określonych przypadkach, a także konsekwencje rozwiązania umowy w danej sytuacji.

Prawa własności intelektualnej

Umowa powinna regulować kwestie związane z prawami własności intelektualnej, takie jak korzystanie z nazwy, logo, znaków towarowych i innych aktywów intelektualnych franczyzodawcy. Określ, w jaki sposób i w jakim celu możesz korzystać z tych praw, a także jakie są zasady ochrony tajemnicy know-how.

Postanowienia dotyczące sądów i rozwiązywania konfliktów

Kolejnym ważnym elementem umowy franczyzowej wydaje się być również określenie, w jakim sądzie będą rozpatrywane ewentualne spory pomiędzy stronami. Ponadto, warto uwzględnić klauzule dotyczące rozwiązywania sporów, które określają procedury i mechanizmy rozstrzygania konfliktów. Mogą one obejmować arbitraż, mediację lub inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów, które mają na celu skuteczne i szybkie uregulowanie ewentualnych nieporozumień między stronami.

Inne kluczowe kwestie

Poza już omówionymi kwestiami, istnieje wiele innych zagadnień, które warto uwzględnić w umowie, aby nie pozostawiała ona wątpliwości. Dbałość o klarowność i szczegółowość konkretnych zapisów może zminimalizować ryzyko konfliktów i nieporozumień w przyszłości. Warto pamiętać, że umowa franczyzy to fundament funkcjonowania Twojego przyszłego biznesu, dlatego staranność i precyzja w jej przygotowaniu wydają się być kluczowe.

W ramach kwestii istotnych w umowie franczyzowej, warto wziąć pod uwagę zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one narzędzie służące zabezpieczeniu interesów stron umowy w przypadku ewentualnego naruszenia postanowień umownych. Przy negocjacjach i zawieraniu umowy franczyzowej, istotne jest gruntowne zrozumienie treści oraz zakresu takich klauzul, jak również warunków ich ewentualnego egzekwowania. Dokładnie sformułowane zapisy o karach umownych nie tylko mogą przyczynić się do zachowania stabilności stosunków między franczyzobiorcą a franczyzodawcą, lecz także stanowić skuteczne narzędzie motywujące strony do rzetelnego wykonywania umownych zobowiązań.

Warto rozważyć także zawarcie w umowie franczyzy postanowień dotyczących reklamy i promocji. Precyzyjne określenie odpowiedzialności za finansowanie oraz zarządzanie kampaniami reklamowymi oraz wytyczenie zasad korzystania z logo, znaków towarowych i wizerunku franczyzodawcy to istotne aspekty, które powinny znaleźć się w takiej umowie.

Kolejnym ważnym aspektem z perspektywy ochrony interesów franczyzodawcy jest klauzula zakazu konkurencji, w szczególności ta, obowiązująca po rozwiązaniu umowy. Może ona ograniczać możliwość franczyzobiorcy prowadzenia innej działalności gospodarczej lub uczestniczenia w innych systemach franczyzowych w określonym czasie i na określonym obszarze geograficznym. Należy precyzyjnie zdefiniować zakres zakazu i czas jego trwania.

Nie można również zapominać o kwestiach związanych z ubezpieczeniem. Umowa może zawierać postanowienia dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie zabezpieczenie może chronić obie strony umowy w przypadku ewentualnych sporów czy roszczeń osób trzecich.

Warto dokładnie określić, czy franczyzobiorca ma prawo przenosić swoje prawa i obowiązki z umowy na inne podmioty (na przykład spółkę zależną) bez wcześniejszej zgody franczyzodawcy.

Kolejnym aspektem, który mógłby znaleźć się w treści przygotowywanej przez Ciebie umowy franczyzowej, jest szczegółowy opis szkolenia, które franczyzodawca zobowiązuje się zapewnić franczyzobiorcy, jeśli w ogóle przyszła współpraca przewiduje jakiekolwiek szkolenia. Wskazane byłoby wówczas określenie w umowie, jakie konkretne zagadnienia i umiejętności będą objęte szkoleniem. Może to obejmować m.in. kwestie związane z obsługą klienta, zarządzaniem personelem, a także wszelkimi innymi aspektami związanymi z prowadzeniem danego typu działalności. Umowa powinna także precyzyjnie określać, kto ponosi koszty szkolenia – czy to franczyzobiorca, franczyzodawca, czy może obie strony wspólnie. Jeśli to franczyzobiorca pokrywa koszty, to umowa powinna zawierać informacje o wysokości opłat oraz terminach ich uregulowania.

W końcu, umowa powinna zawierać również zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian w jej treści oraz procedury renegocjacji w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Podsumowanie

Pamiętaj, że umowa franczyzowa jest elastycznym dokumentem, który można dostosować do konkretnej branży i potrzeb obu stron. Warto jednak, aby była ona klarowna, kompleksowa i chroniła interesy zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. Przed podpisaniem umowy zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie franczyzowym, który pomoże zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszą ochronę dla Twojego biznesu.

Dr Marcin Wnukowski, radca prawny, partner w Squire Patton Boggs

Patrycja Pacholczak, adwokat w Squire Patton Boggs

21. czerwiec 2024 15:55